Kurās Eiropas valstīs ir visaugstākā minimālā alga?

Kurās Eiropas valstīs ir visaugstākā minimālā alga?

Ja mēs uzskaitītu 10 valstis ar visaugstāko minimālo algu pasaulē, septiņas no tām atrastos Eiropā. Tomēr minimālās algas koncepcija vispirms radās otrā pasaules malā. Jaunzēlande bija minimālās algas likuma ieviešanas celmlauzis, kas to izdarīja 1894. gadā, mēģinot paaugstināt nekvalificētu strādnieku vidējos ienākumus.

Minimālā alga ir zemākā alga stundā vai mēnesī, kas ir atļauta ar likumu vai īpašu vienošanos, un tā atšķiras visā pasaulē. Lielākajā daļā Eiropas valstu, izņemot Dāniju, Zviedriju, Somiju, Itāliju, Kipru, Itāliju un Austriju, tiek noteikta minimālā alga valstī. Tajās Eiropas valstīs, kur ir noteiktas visaugstākās minimālās algas, parasti ir arī spēcīgas sociālā atbalsta programmas, kuru mērķis ir ļaut visu kvalifikācijas līmeņu darba ņēmējiem strādāt un dzīvot, nedzīvojot nabadzībā.

Valsts

Minimālā stundas likme

Minimālā mēnešalga 

Luksemburga

€15.27

€2,642.32

Īrija

€10.20

€1,724.00

Nīderlande

€9.72

€1,701.00

Beļģija

€10.70

€1,625.72

Vācija

€9.60

€1,585.00

Francija

€10.25

€1,554.58

Spānija

€7.04

€1,108.30

Slovēnija

€6.40

€1,024.24

Malta

€4.53

€784.08

Portugāle 

€4.16

€775.80

( Tabulā norādīti dati par 2021. gada septembri)

Minimālā alga Luksemburgā 2021. gadā

Luksemburgā ir visaugstākā minimālā alga Eiropā, un to ik pēc diviem gadiem koriģē atbilstoši dzīves dārdzības izmaiņām Luksemburgā. Tas nozīmē, ja patēriņa cenu indekss pieaug par noteiktu procentuālo daļu, algas tiek koriģētas par tādu pašu procentuālo daļu. No 2021. gada septembra tā bija 12,73 eiro stundā visiem darba ņēmējiem vecumā no 18 gadiem. Darba ņēmējiem pusaudžiem vecumā no 17 līdz 18 gadiem tā ir 10,18 euro stundā, bet darba ņēmējiem vecumā no 15 līdz 17 gadiem - 9,55 euro stundā. Attiecībā uz kvalificētiem darba ņēmējiem tas sasniedz 15,27 euro mēnesī. Lai darbinieks tiktu uzskatīts par kvalificētu darbinieku un būtu tiesīgs saņemt augstāku minimālo algu Luksemburgā, viņam ir jābūt vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • atzīts oficiāls sertifikāts, kas līdzvērtīgs profesionālo prasmju sertifikātam.
 • Luksemburgas tehnikuma diploms.
 • manuālo iemaņu sertifikāts.
 • profesionālo spēju sertifikāts un apliecinājums par vismaz divu gadu pieredzi attiecīgajā arodā.
 • iepriekšējs tehniskais un profesionālais sertifikāts un apliecinājums par vismaz piecu gadu praktisko pieredzi attiecīgajā arodā vai profesijā.
 • ja sertifikāta nav, tad apliecinājums par vismaz 10 gadu praktisko profesionālo pieredzi (ja ir sertifikāts par prasīto kvalifikāciju).
 • apliecinājums par vismaz sešu gadu praktisko pieredzi arodā vai profesijā, kurā nepieciešamas noteiktas tehniskās prasmes un kurā pēc profesionālās izglītības nav izsniegts oficiāls sertifikāts.

Minimālā alga Īrijā 2021. gadā

Īrijā ir otrā augstākā minimālā alga Eiropā - 10,20 eiro stundā pieaugušajiem kvalificētiem darbiniekiem (kas ir 20 gadus veci vai vecāki), ar dažiem izņēmumiem. Pusaudžu darba ņēmējiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, tā ir 7,14 euro stundā, kas pieaug līdz 8,16 euro stundā, sasniedzot 18 gadu vecumu, un 9,18 euro stundā, sasniedzot 19 gadu vecumu. Dažām darbinieku kategorijām Īrijā minimālā alga netiek piemērota, tostarp:

 • darbinieki, kas ir darba devēja tuvi radinieki, ja darba devējs ir individuālais komersants.
 • amatniecības mācekļi 1967. gada Rūpnieciskās apmācības likuma (Industrial Training Act, 1967) vai 1987. gada Pakalpojumu darba likuma (Labour of Services Act, 1987) izpratnē.

Minimālā alga Nīderlandē 2021. gadā

Nīderlandē ir trešā augstākā minimālā alga Eiropā, un tā tiek koriģēta divas reizes gadā atbilstoši izmaiņām atbilstoši vidējai kolektīvi nolīgtajai algai Nīderlandē. No 2021. gada jūlija minimālā alga pieaugušam cilvēkam vecumā no 21 gada ir 1701 eiro mēnesī.

Minimālā alga Nīderlandē sākas no 15 gadu vecuma un katru gadu tiek palielināta, līdz darbinieks sasniedz 21 gada vecumu vai ir vecāks. Tā ir noteikta kā mēneša likme, nevis stundas alga, jo darba nedēļas stundu skaits dažādos uzņēmumos var atšķirties, un parasti tas svārstās no 36 līdz 40 stundām nedēļā. Tomēr Nīderlandes valdība ir sniegusi norādījumus par minimālo stundas algu kā indikatīvu resursu.

Minimālā alga Beļģijā 2021. gadā

Beļģijā ir ceturtā augstākā minimālā alga Eiropā, kā arī noteikta 38 stundu darba nedēļa ar izņēmumiem noteiktās nozarēs. Valsts minimālā alga Beļģijā ir 1625,72 eiro mēnesī, bet atsevišķās nozarēs ir noteikta arī sava minimālā alga.

Par minimālo algu Beļģijā lemj gan valdības līmenī, gan ar atsevišķu nozaru koplīgumiem savās nozarēs. Pamatojoties uz to, precīza minimālā alga jūsu amatam var atšķirties atkarībā no amata, darba vietas, pieredzes un darba stundu skaita nedēļā, taču tā nekad nevar būt zemāka par valstī noteikto minimālo algu.

Minimālā alga Vācijā 2021. gadā

Vācijā ir piektā augstākā minimālā alga Eiropā - 9,60 eiro stundā visiem darbiniekiem, kas vecāki par 18 gadiem. Minimālā alga tiek atjaunināta reizi divos gados, pamatojoties uz ieteikumiem, ko sniedz Minimālās algas komisija - grupa, kuru ik pēc pieciem gadiem no jauna ieceļ brīvprātīgi un kurā ir priekšsēdētājs, seši pastāvīgie locekļi ar balsstiesībām un divi padomdevēji, kurus izvēlas no zinātnieku aprindām un kuriem nav balsstiesību komisijā.

Tomēr saskaņā ar Likuma par minimālo algu noteikumiem dažas grupas Vācijā netiek uzskatītas par darba ņēmējiem. Pie šīm grupām pieder:

 • praktikanti saskaņā ar Profesionālās apmācības likuma noteikumiem.
 • personas, kas veic brīvprātīgo darbu vai brīvprātīgo dienestu.
 • nodarbinātības veicināšanas pasākumu dalībnieki.
 • pašnodarbinātas personas.
 • ilgtermiņa bezdarbnieki pirmajos sešos mēnešos pēc reintegrācijas darba tirgū.

Minimālā alga Francijā 2021. gadā

Francijā 2021. gadā būs sestā augstākā minimālā alga Eiropā - 10,25 eiro stundā. Lai gan tajā stundas likme ir augstāka nekā dažās šajā sarakstā iekļautajās valstīs, tajā ir arī likumīgi noteikta 35 stundu darba nedēļa, kas atbilst minimālajai mēneša algai 1554,58 eiro.

Francijas minimālā alga, ko Francijā dēvē par "Salaire Moyen Interprofessionnel de Croissance" (SMIC), ir noteikta saskaņā ar Francijas Darba likumu un tiek koriģēta katru gadu 1. janvārī. Tomēr dažām grupām nav tiesību saņemt pilnu valsts minimālo algu, tostarp:

 • darbiniekiem, kas jaunāki par 17 gadiem un kuru profesionālā pieredze ir mazāka par sešiem mēnešiem - viņiem var maksāt 80 % no likumā noteiktās minimālās algas.
 • darbiniekiem vecumā no 17 līdz 18 gadiem ar profesionālo pieredzi - viņiem var maksāt 90 % no minimālās algas.
 • mācekļiem atkarībā no vecuma un pieredzes līmeņa var saņemt no 27 % līdz 100 % no minimālās algas.

Praktikantiem var nemaksāt algu, bet viņiem jāsaņem pabalsts izdevumu segšanai. Ja prakses ilgums ir ilgāks par diviem mēnešiem, darba devējam praktikantam jāmaksā vismaz 3,90 euro stundā vai 591,49 euro mēnesī pilna laika prakses gadījumā.

Minimālā alga Spānijā 2021. gadā

 1. gadā Spānijā būs septītā augstākā minimālā alga Eiropā - 7,04 eiro stundā. Lai gan Spānijā pašreizējā minimālā alga, ko Spānijā dēvē par "Salario Mínimo Interprofesional" (SMI), ir noteikta 1 108,3 euro mēnesī, realitātē lielākajai daļai darba ņēmēju tā tiek izmaksāta 950 euro mēnesī. Tas ir pateicoties Spānijas sistēmai, saskaņā ar kuru jūlijā un decembrī tiek izmaksātas divas papildu algas.

Likumā noteiktā pilna darba laika darba nedēļa Spānijā ir 40 stundas. Atšķirībā no minimālās algas daudzās citās Eiropas valstīs, Spānijā tiesības uz VDI ir katram darba ņēmējam neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai darba līguma. Nepilnas slodzes darba ņēmējiem Spānijas minimālā alga ir puse no VDI kopējās vērtības.

Pēdējo divdesmit gadu laikā minimālā alga Spānijā ir strauji palielinājusies, no 2000. līdz 2021. gadam pieaugot par gandrīz 60 % - no 600 euro mēnesī līdz 950 euro mēnesī. Līdzīgi kā Beļģijā, daudzās nozarēs Spānijā ir noteiktas savas minimālās algas, kas darbojas saskaņā ar koplīgumiem, kuri dod tiesības darbiniekiem saņemt lielāku minimālo algu.

Minimālā alga Slovēnijā 2021. gadā

Slovēnijā ir astotā augstākā minimālā alga Eiropā - 1024,24 eiro mēnesī visiem pilna laika darba ņēmējiem. Pilnas slodzes darba nedēļa Slovēnijā ir 40 stundas, lai gan nozarēs ar paaugstinātu traumu vai veselības problēmu risku to var samazināt līdz mazāk nekā 36 stundām nedēļā.

Slovēnijā 2018. gadā ar grozījumiem Likumā par minimālo algu tika ieviesti vairāki grozījumi attiecībā uz pieeju valsts minimālās algas noteikšanai valstī, tostarp tika ieviesta jauna formula minimālās algas aprēķināšanai 2021. gadā. Minimālajai algai Slovēnijā ir jāpārsniedz minimālās dzīves dārdzības līmenis, kas aprēķināts, izmantojot jauno formulu, vismaz par 20 %, bet ne vairāk kā par 40 %.

Minimālā alga Maltā 2021. gadā

Maltā 2021. gadā ir devītā augstākā minimālā alga Eiropā - 181,08 eiro nedēļā pilna laika darbiniekiem vecumā no 18 gadiem. Minimālā alga 17 gadus veciem darba ņēmējiem Maltā ir 174,30 euro nedēļā, bet tiem, kas jaunāki par 17 gadiem, tā ir 171,46 euro nedēļā.

Papildus valstī noteiktajai minimālajai algai Maltā darba ņēmējiem ir tiesības uz algas palielinājumu, ja viņi pie viena darba devēja strādā ilgāk nekā vienu gadu. Pēc viena gada darba ņēmējiem ir tiesības saņemt papildu 3 euro nedēļā visu otro darba gadu, un pēc tam atkal papildu 3 euro nedēļā, kad viņi pie viena darba devēja ir nostrādājuši vairāk nekā divus gadus.

Dažādās nozarēs ir savas minimālās algas, par kurām ir panākta vienošanās ar algu regulēšanas rīkojumiem (Wage Regulation Orders - WRO), kurus sīkāk var atrast šeit.

Minimālā alga Portugālē 2021. gadā

Portugālē ir desmitā augstākā minimālā alga Eiropā - 775,8 eiro mēnesī (9310 eiro gadā), ja alga tiek maksāta 12 maksājumos gadā. Tomēr, tāpat kā Spānijā, arī Portugālē ir 14 algas gadā, ko izmaksā katru mēnesi ar papildu algu par vasaras brīvdienām un Ziemassvētku pabalstiem. Pēc 14 mēnešalgu likmes gadā valsts minimālā alga Portugālē ir 665,00 euro mēnesī. Visiem pilna laika darba ņēmējiem, kas vecāki par 18 gadiem, ir tiesības uz Portugāles minimālo algu, bet darba devējiem ir tiesības to samazināt par 20 % mācekļiem.

Portugālē ir trīs oficiāli noteiktās minimālās algas, turklāt Azoru salu un Madeiras reģionos minimālā alga ir atšķirīga. Azoru salu autonomajā apgabalā minimālā alga ir 698 eiro mēnesī, bet Madeiras autonomajā apgabalā tā ir 682 eiro mēnesī.